Szkoda komunikacyjna - sprawca nieubezpieczony

Wypadek drogowy spowodowany został przez pojazd z polskimi numerami rejestracyjnymi, nie posiadający komunikacyjnej polisy OC. Jeżeli zostałeś w nim poszkodowany – należy Ci się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdź jakich formalności należy dopełnić.

W takim przypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za szkody osobowe i majątkowe. *

 

 

Jeżeli zostałeś poszkodowany

 

- spisz na miejscu zdarzenia:

  • dokładną datę i miejsce zdarzenia,
  • numer rejestracyjny, markę i model pojazdu sprawcy,
  •  jeśli to możliwe - numer polisy OC sprawcy i nazwę firmy ubezpieczeniowej, która ją wystawiła,

- zadbaj o dokładne opisanie okoliczności zdarzenia,

- wezwij Policję lub razem ze sprawcą sporządź oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. W przypadku wypadków z ofiarami w ludziach niezbędne jest wezwanie policji, której funkcjonariusz sporządzi pełną dokumentację wypadku.

- jeżeli sprawca nie ma przy sobie polisy OC i nie jesteś pewien czy w ogóle ma aktualne ubezpieczenie - możesz to sprawdzić na stronie UFG (Sprawdzenie OC sprawcy wypadku)

 

 

Zgłaszanie szkody

 

  • jeżeli sprawca kolizji nie posiada ważnej polisy OC, swoje roszczenia zgłoś do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej oferującej obowiązkowe ubezpieczenia OC. W praktyce jest to każdy ubezpieczyciel będący członkiem UFG. Żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.
  • w przypadku szkody w mieniu (np. uszkodzenie samochodu w wypadku) poszkodowany składa oświadczenie, że nie posiada dobrowolnego ubezpieczenia Auto Casco. Gdy ma taką polisę, wówczas to z niej otrzymuje odszkodowanie. UFG zaś zrekompensuje  dodatkowe koszty np. utracone zniżki w AC,  czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku  (Art. 106 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

 

 

Co dalej

 

 - firma ubezpieczeniowa, za pośrednictwem której zgłoszone zostało roszczenie do UFG, przeprowadza likwidację szkody. Na tym etapie masz pełne prawo wglądu do akt prowadzonego postępowania.

- po zakończeniu sprawy akta trafiają do Wydziału Likwidacji Szkód UFG. Następuje weryfikacja dokumentów i podejmowana jest decyzja o przyznaniu świadczenia (wypłacie odszkodowania) bądź o odmowie. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje - zostaniesz o tym poinformowany.

- termin wypłaty odszkodowania przez UFG wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od firmy ubezpieczeniowej. Jednakże może się zdarzyć, że w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia. W takim przypadku świadczenie powinno być wypłacone przez Fundusz w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Nie zmienia to jednak faktu, że bezsporna część świadczenia - powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody.  

 

Dokumenty niezbędne przy zgłaszaniu szkody osobowej lub majątkowej

 

Poszkodowany podmiot zagraniczny

Jeżeli spowodowałeś wypadek, w którym poszkodowanym jest podmiot zagraniczny, a nie masz ważnej polisy komunikacyjnej OC – straty poszkodowanego pokryje jedna z międzynarodowych instytucji. Licz się jednak z koniecznością zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Odszkodowanie dla poszkodowanego cudzoziemca wypłaci tzw. organ odszkodowawczy, zazwyczaj odpowiednik UFG za granicą (Organy odszkodowawcze). Następnie jednak wystąpi on do Ciebie  – poprzez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – o zwrot wypłaconego odszkodowania.

 

 _________________

* UFG odpowiada również za wypadki spowodowane przez nieubezpieczony pojazd zarejestrowany za granicą, który był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były przy­dzielone mu przez właści­we władze. Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych w krajach: Unii Europejskiej, Andory, Chorwacji, Islandii, Lichtenstein, Norwegii i Szwajcarii (formalnie chodzi o te państwa, których biuro narodowe jest sygnatariu­szem Jednolitego Porozumienia mię­dzy Biurami Narodowymi - Regulami­nu Wewnętrznego)