OC komunikacyjne

OC właściciela pojazdu zapewnia odszkodowanie osobie poszkodowanej w kolizji czy wypadku drogowym. Co więcej, uwalnia sprawcę wypadku od konieczności wypłacania takiego świadczenia z własnej kieszeni. Wobec coraz większej liczby jeżdżących po naszych drogach samochodów, rośnie prawdopodobieństwo szkody komunikacyjnej jak i wartość wypłacanych z tego tytułu odszkodowań. Dlatego też państwo nakłada na wszystkich posiadaczy pojazdów obowiązek zawierania umów ubezpieczenia OC.

Obowiązek ten dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli:

- pojazdów samochodowych,

- motorowerów,

- motocykli,

- ciągników rolniczych

- przyczep, oraz

- pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).


 

Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:

- najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych),

- w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,

- przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,

- najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,

- najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),

- przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC,

- przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP.