OC rolników

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym - w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej - wyrządziła szkodę związaną z funkcjonowaniem tego gospodarstwa.

Ta forma ubezpieczenia chroni również w przypadku kolizji i wypadków w których winę ponieśli kierujący pojazdami wolnobieżnymi (np. maszynami rolniczymi), należącymi do ubezpieczonego rolnika i użytkowanymi w jego gospodarstwie.

 

Z ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC musisz się wywiązać, jeżeli:

- jesteś właścicielem bądź współwłaścicielem gospodarstwa (czyli użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz użytków rolnych pod zabudowaniami, przekraczających łącznie obszar 1 hektara), które w całości lub części podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym,

lub

- jesteś właścicielem bądź współwłaścicielem użytków rolnych (niezależnie od ich obszaru) na których prowadzona jest produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje zarówno szkody związane bezpośrednio z pracami polowymi (opryski chemiczne, ruch maszyn), jak również szkody, które powstały w związku z ruchem na drodze publicznej (ruch pojazdów zaprzęgowych, pędzenie zwierząt).

 

Ważne informacje dotyczące OC rolników:

  • umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięcy,
  • po upływie 12 miesięcy polisa OC rolnika jest przedłużana automatycznie, jeżeli:

- ubezpieczony opłaci składki do końca okresu na który została zawarta umowa,

- nie zostanie ona wcześniej wypowiedziana,

  • jeżeli posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na inną osobę -  prawa i obowiązki wynikające z ubezpieczenia OC rolników również na nią przechodzą
  • ubezpieczenia OC rolników kontroluje wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwa lub miejsce zamieszkania rolnika. Do przeprowadzenia takiej kontroli uprawniony jest również UFG.